History

ประวัติของโรงเรียน:

        พุทธศักราช ๒๕๑๐ เป็น โรงเรียนนายสิบทหารบก ขึ้นตรงต่อ กรมยุทธศึกษาทหารบก

       พุทธศักราช ๒๕๒๙ ยุติการผลิตนักเรียนนายสิบ และโอนการบังคับบัญชา โรงเรียนนายสิบทหารบก เป็นหน่วยขึ้นตรงของกรมการกำลังสำรองทหารบก

              พุทธศักราช ๒๕๔๔ แปรสภาพโรงเรียนการกำลังสำรอง กรมการกำลังสำรองทหารบก  เป็น โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง (อัตราเฉพาะกิจ ๒๗๑๒) 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปรับโครงสร้างโรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง      (อัตราเฉพาะกิจ ๒๗๒๑) โดย ขึ้นตรงกับ ศสร. (อัตราเฉพาะกิจ ๒๗๒๐)

                  โครงสร้างของหน่วย ประกอบด้วย ศูนย์การกำลังสำรอง มีกองบัญชาการเป็นฝ่ายอำนวยการ มีโรงเรียนการกำลังสำรอง กองบริการ หน่วยตรวจโรค เป็นหน่วยขึ้นตรง และในส่วนของโรงเรียนการกำลังสำรอง มีกองบัญชาการ เป็นฝ่ายอำนวยการ  มีกองการศึกษา กองการฝึก เป็นหน่วยขึ้นตรง และมีสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยขึ้นตรง ที่มิได้อยู่ในอัตราเฉพาะกิจของหน่วย