พล.ต.นิรินธน์    ปุณโณทก  ผบ.ศสร. เป็นประธานการจัดพิธีพระราชทานแผ่นธรรมนาวา ” วัง ”  ให้กับ ผบ.ชา ศสร.และ หน.นขต.บก.ศสร.

  เมื่อ 231000 พ.ค.67 พล.ต.นิรินธน์    ปุณโณทก  ผบ.ศสร. เป็นประธานการจัดพิธีพระราชทานแผ่นธรรมนาวา ” วัง ”  ให้กับ ผบ.ชา ศสร.และ หน.นขต.บก.ศสร. เพื่อนำไปมอบให้กับกำลังพลในสังกัด

  แผ่นธรรมนาวา ” วัง ”  เป็นหลักปฏิบัติ เพื่อความพ้นทุกข์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์คติธรรม ธรรมนาวา ” วัง ” ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ แบบวิธีระลึกถึงคุณพระรัตน ตรัย และหลักอริยสัจ 4 ซึ่งได้พระราชทานให้กับ ผู้ว่า-ราชการ ทุกจังหวัด และจังหวัด ได้พระราชทานให้กับอำเภอ   เพื่อพระราชทานให้กับวัด,สถานศึกษา,เรือนจำ สถานพินิจ และประชาชน  สำหรับ ศสร.ได้รับพระราชทานจากอำเภอปราณบุรี