พล.ต.นิรินธน์ ปุณโณทก ผบ.ศสร. กรุณาเป็นประธานพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำหน่วย เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

เมื่อ 090909 เม.ย.67 พล.ต.นิรินธน์ ปุณโณทก ผบ.ศสร. กรุณาเป็นประธานพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำหน่วย เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย  ณ บก.ศสร. โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา ศสร. และกำลังพล บก.ศสร. เข้าร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป ดังกล่าว

ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ขอเชิญชวนกำลังพล นขต.บก.ศสร.และนขต.ศสร. สามารถมาส่งน้ำได้ที่ บก.ศสร. ตามอัธยาศัย ตั้งแต่ 9 เม.ย.67 ถึง 11 เม.ย.67