ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อวัสดุ สป. 2 – 4 สาย พธ. สำหรับการฝึกทหารอาสา ระดับนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง ซื้อวัสดุ สป. 2 – 4 สาย พธ. สำหรับการฝึกทหารอาสา ระดับนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2567 รายละเอียด