ทำเนียบอดีตผู้บัญชาการ

ทำเนียบอดีตผู้บัญชาการ

พลตรี สุดยอด พรมแก้ว

Maj.Gen. Sudyod Promkaew
อดีตผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑
FORMER COMMANDING GENERAL,
ARMY RESERVE CENTER
Since year 2017 to year 2018


พลตรี วุฒิไกร คล้ายทอง

Maj.Gen. Wuttikrai Klaythong
อดีตผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๓
FORMER COMMANDING GENERAL,
ARMY RESERVE CENTER
Since year 2018 to year 2020 

พลตรี ทวีพูล ริมสาคร

Maj.Gen. Taweepool Rimsakorn

อดีตผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง

ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๔

FORMER COMMANDING GENERAL,
ARMY RESERVE CENTER
Since year 2020 to year 2021 

พลตรี โฆสิต ชินวลัญช์

Maj.Gen. Kosit Chinwarun

อดีตผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง

ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๕

FORMER COMMANDING GENERAL,
ARMY RESERVE CENTER
Since year 2021 to year 2022 

พลตรี คณพล บำรุงเมือง

Maj.Gen. Canapole Bomerungmueng

อดีตผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง

ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๖

FORMER COMMANDING GENERAL,
ARMY RESERVE CENTER
Since year 2022 to year 2023